Έξι βασικά ερωτήματα απευθύνει η  ΠΟΜΕΝΣ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών) προς την πολιτική ηγεσία για το φλέγον θέμα των ανεμβολίαστων στρατιωτικών που τίθενται σε αναστολή εργασίας.

Όπως αναφέρει η ΠΟΜΕΝΣ δεν έχουν δοθεί επαρκείς εξηγήσεις αναφορικά με σημαντικά ερωτήματα που επηρεάζουν την ζωή των στρατιωτικών  και των οικογενειών τους, που έχουν τεθεί σε αναστολή των καθηκόντων τους.

Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Στρατιωτικών.

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

1.   Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – ΠΟΜΕΝΣ επανέρχεται στο θέμα, της επιβολής σε στρατιωτικούς του ειδικού διοικητικού μέτρου της αναστολής καθηκόντων, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 206 παρ. 6 του (α) σχετικού, καθόσον η Πολιτική και Στρατιωτική μας Ηγεσία δεν έχει απαντήσει μέχρι σήμερα σε πλήθος ερωτημάτων και αποριών, που είχαμε θέσει με το (γ) όμοιο https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/1631-pomens-anastoli-ergasias-erotimata-pou-prepei-na-apantithoyn-amesa, στα οποία οφείλει να απαντήσει άμεσα και τα οποία θα είχαν αποφευχθεί εάν είχε εκδοθεί η Υπουργική Απόφαση και σχετική διαταγή με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου 206 Ν.4820/21, όπως προβλέπεται και στην παρ.7 περ. α του ιδίου.

2.   Συγκεκριμένα μέχρι σήμερα δεν έχουν δοθεί επαρκείς εξηγήσεις στα παρακάτω σημαντικά ερωτήματα που επηρεάζουν ή μπορεί να επηρεάσουν την ζωή των συναδέλφων μας και των οικογενειών τους, που έχουν τεθεί σε αναστολή των καθηκόντων τους δυνάμει και του (β) σχετικού:

     α. Το προσωπικό που τίθεται σε αναστολή καθηκόντων, οφείλει να παρουσιάζεται στην Μονάδα του, τις εργάσιμες μέρες και ώρες; Θα διαγράφεται από την οργανική δύναμη της Μονάδας του; Και εάν ναι ποιος θα το παρακολουθεί για τα διοικητικά θέματα που θα προκύπτουν (άδειες κλπ) ;

     β.  Το προσωπικό θα εκτελεί υπηρεσίες φρουράς εντός των Στρατοπέδων -Μονάδων και υπηρεσίες ειδικότητας τεχνικών ειδικοτήτων (πχ ηλεκτρολόγος υπηρεσίας);

     γ.  Για το προσωπικό που θα είναι σε αναστολή καθηκόντων θα ισχύει η  ιατροφαρμακευτική κάλυψη για τους ίδιους και τα μέλη των οικογενειών τους;

     δ.  Θα εφαρμοστούν και για το στρατιωτικό προσωπικό οι προβλέψεις του άρθρου 207, για την πρόσληψη προσωπικού, ώστε να καλυφθούν τα κενά που θα προκληθούν από την αναστολή καθηκόντων των συναδέλφων μας που δεν έχουν εμβολιαστεί; 

    ε. Το προσωπικό των ειδικοτήτων που αναφέρει το άρθρο 206 και βρίσκεται ήδη σε άδειες, διαθεσιμότητες, Φύλλα Πορείας κλπ και δεν έχει εμβολιαστεί, θα βγει σε αναστολή  καθηκόντων;    

   στ. Ο νόμος 3528/2007 «ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» αναφέρεται στην δημόσια πραγματική υπηρεσία, πλην όμως το θεσμικό αυτό κείμενο δεν αναφέρεται στο στρατιωτικό προσωπικό. Με ποιο τρόπο αυτό εφαρμόζεται στο στρατιωτικό προσωπικό όταν στις αποφάσεις αναστολής καθηκόντων αναγράφεται «Κατά τον χρόνο αναστολής καθηκόντων, ο οποίος δεν λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας»;

3.   Επιπρόσθετα και κατόπιν της (στ) σχετικής επιστολής της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης (ΕΣΠΕΕΘ), θα θέλαμε ως Ομοσπονδία να εκφράσουμε την έντονη αντίδραση μας και τον προβληματισμό μας, για την ολιγωρία και την απραξία που παρατηρείται εκ μέρους της Πολιτικής και Στρατιωτικής μας ηγεσίας, στην εφαρμογή των διατάξεων της Νομοθεσίας για τους συναδέλφους μας, που ενώ έχουν εμβολιαστεί ή  νοσήσει και έχουν κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες σύμφωνα με το (γ) σχετικό για να τους γίνει άρση του μέτρου της αναστολής των καθηκόντων τους, αυτό σε πολλές περιπτώσεις δεν έχει καταστεί δυνατό, παρόλο που έχει περάσει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός (1) μηνός.

4.   Συγκεκριμένα :

     α. Σύμφωνα με την παρ. 6α του άρθρου 206 του ν. 4820/2021:

α)  Ειδικώς στην περίπτωση εργαζομένων σε φορείς του δημοσίου τομέα, υπό την έννοια της περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος, με απόφαση του επικεφαλής του φορέα επιβάλλεται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, το ειδικό διοικητικό μέτρο της αναστολής καθηκόντων για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας. Κατά τον χρόνο αναστολής καθηκόντων, ο οποίος δεν λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, δεν καταβάλλονται αποδοχές. Με την πραγματοποίηση της πρώτης ή της μοναδικής δόσης η αναστολή αίρεται με όμοια απόφαση του φορέα, υπό την προϋπόθεση της ολοκλήρωσης του εμβολιαστικού κύκλου, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στον προβλεπόμενο χρόνο.

    β. Σύμφωνα με τα σημεία 4 και  5 της παρ. 1 του άρθρου 1 της (δ) σχετικής εγκυκλίου (Δ1α/ΓΠ.οικ. 55400/12-9-2021), αναφέρει για το προσωπικό που έχει τεθεί ή τίθεται σε αναστολή άσκησης των καθηκόντων του και κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος αυτού νοσεί από κορονοϊό Covid-19, ισχύουν τα εξής:

¨ Ο εργαστηριακός μοριακός έλεγχος (PCR) του συμπτωματικού εργαζόμενου να γίνεται σε δημόσια δομή.

Σε περίπτωση που ο πρώτος εργαστηριακός έλεγχος έχει γίνει σε ιδιωτική δομή θα επιβεβαιώνεται εντός εικοσιτετράωρου (24) σε δημόσια δομή υγείας. Δεν επιτρέπεται η προσκόμιση εκ των προτέρων ληφθέντος δείγματος και η δειγματοληψία διενεργείται εντός της δημόσιας δομής με παρουσία περισσότερων του ενός (1) ατόμων με αρμοδιότητα δειγματοληψίας.

Στην περίπτωση αυτή και, εφόσον έχουν τηρηθεί τα ανωτέρω, η αναστολή άσκησης καθηκόντων αίρεται με απόφαση του φορέα από την ημερομηνία καταχώρισης του κρούσματος στο μητρώο ασθενών. Ως εκ τούτου η αναστολή άσκησης καθηκόντων δύναται να αρθεί μόνο μετά την ημερομηνία αυτή και εφόσον έχουν τηρηθεί τα ανωτέρω ως προς τη διαδικασία διάγνωσης της νόσησης.¨

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

5.   Καλούμε την Πολιτική και Στρατιωτική μας Ηγεσία, η οποία μετά την ψήφιση σχετικής διάταξης του νόμου, είχε ζητήσει άμεσα την αναστολή των καθηκόντων των συναδέλφων μας να συναισθανθεί την ευθύνη που έχει όσον αφορά την τήρηση της Νομοθεσίας και κατά την άρση της αναστολής αυτής της απόφασης όπως προβλέπεται στην ίδια διάταξη του νόμου. Τους καλούμε να προβούν άμεσα στην άρση του μέτρου της αναστολής καθηκόντων των συναδέλφων μας, από την ημέρα πραγματοποίησης του πρώτου εμβολιασμού ή την ημερομηνία καταχώρισης του κρούσματος στο μητρώο ασθενών, έτσι ώστε να ανατρέχουν αναδρομικά οι έννομες συνέπειες της ευμενούς διοικητικής πράξης όπως σαφώς ορίζεται και στο (ε) σχετικό.

6.   Η σοβαρή και υπεύθυνη άλλωστε αντιμετώπιση θεμάτων που επηρεάζουν ή μπορεί να επηρεάσουν σημαντικά την ζωή των συναδέλφων μας και των οικογενειών τους, είναι μείζονος σημασίας, αφενός γιατί αφορούν το περί δικαίου αίσθημα με το οποίο γαλουχείται ο κάθε στρατιωτικός αφετέρου γιατί τα στελέχη της πρώτης γραμμής δεν πρέπει επ’ ουδενί να νιώσουν την απουσία της Διοικητικής Μέριμνας της ηγεσίας μας.

7.  Χειριστής θέματος: Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού, Επισμηναγός (ΤΣΕ) Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλέφ. 6983 503377.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δημήτριος Ρώτας Ασμχος (ΥΔΚ)

Γεώργιος Θεοδώρου Τχης (ΠΖ)

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ