Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν αναφερθεί στο Κέντρο Ασφαλείας Πτήσεων και Εδάφους του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, περιστατικά κατά τα οποία, ιδιώτες αεραθλητές χρησιμοποιώντας είτε αλεξίπτωτα πλαγιάς, είτε Υπερελαφρές Πτητικές Αεραθλητικές Μηχανές (ΥΠΑΜ), δεν τηρούν τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

Από αντίστοιχα παλαιότερα περιστατικά έχει παρατηρηθεί ότι από μεμονωμένους αεραθλητές δεν γίνεται η προβλεπόμενη ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών Εναέριας Κυκλοφορίας.

Οι πτήσεις ΥΠΑΜ διέπονται από τις διατάξεις του σχετικού Κανονισμού της ΥΠΑ με ΦΕΚ Β’ 1360/02-09-10.

Οι πτήσεις των αιωροπτέρων και των αλεξιπτώτων πλαγιάς διέπονται από τις διατάξεις του σχετικού Κανονισμού της ΥΠΑ με ΦΕΚ Β’ 309/15-03-06 σύμφωνα με τον οποίο:

Κάθε άτομο που χειρίζεται ένα αιωρόπτερο ή αλεξίπτωτο πλαγιάς θα είναι σε επαγρύπνηση ώστε να δει και να αποφύγει αεροσκάφη και θα παραχωρεί προτεραιότητα σε όλα τα αεροσκάφη. Απαγορεύεται ο χειρισμός αιωροπτέρου ή αλεξιπτώτου πλαγιάς με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργεί κίνδυνο σύγκρουσης με οποιοδήποτε άλλο αεροσκάφος.

Απαγορεύεται ο χειρισμός ενός αιωροπτέρου ή αλεξιπτώτου πλαγιάς σε απόσταση 10 ΝΜ από αεροδρόμιο χωρίς άδεια από την υπηρεσία που κάνει χρήση ή που ελέγχει την συγκεκριμένη εναέρια περιοχή, ανάλογα με την περίπτωση.

Απαγορεύεται ο χειρισμός ενός αιωροπτέρου ή αλεξιπτώτου πλαγιάς σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί από την ΥΠΑ ως επικίνδυνες, απαγορευμένες ή περιορισμένες περιοχές εκτός εάν ο χειριστής έχει άδεια από την υπηρεσία που κάνει χρήση ή που ελέγχει την περιοχή, ανάλογα την περίπτωση.

Απαγορεύεται ο χειρισμός ενός αιωροπτέρου ή αλεξιπτώτου πλαγιάς σε περιοχές όπου έχουν επιβληθεί περιορισμοί στις πτήσεις με ΝΟΤΑΜ που έχει εκδοθεί από την ΥΠΑ, εκτός εάν ο χειριστής έχει πάρει άδεια που έχει εκδοθεί από την αρμόδια υπηρεσία Εναερίου Κυκλοφορίας [(Air Traffic Control (ATC)]ή την αρμόδια προς τούτο υπηρεσία.

Από αντίστοιχα παλαιότερα περιστατικά έχει παρατηρηθεί ότι από μεμονωμένους αεραθλητές δεν γίνεται η προβλεπόμενη ενημέρωση των υπηρεσιών Εναέριας Κυκλοφορίας των αεροδρομίων που γειτνιάζουν με τις περιοχές που δραστηριοποιούνται. Επιπλέον έχει παρατηρηθεί ελαστική αντιμετώπιση των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας και μη τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών, ιδιαίτερα εντός ελεγχόμενου εναερίου χώρου πλησίον αεροδρομίων.

Σε κάθε αεραθλητική δραστηριότητα είναι αδήριτη ανάγκη η συμμόρφωση με τις προβλέψεις των ανωτέρω σχετικών Κανονισμών, καθώς αυτές εκτός των άλλων προάγουν και την Ασφάλεια των Πτήσεων.

Ο εφησυχασμός, οι αποκλίσεις από τις ορθές πρακτικές και οι παραβάσεις, αποτελούν παράγοντες από τους οποίους η Ασφάλεια Πτήσεων βάλλεται, με συνέπεια την αύξηση της πιθανότητας να προκληθεί ένα ατύχημα.

Η πρόληψη των επισφαλών καταστάσεων απαιτεί τη συνδρομή, αλλά και την επαγρύπνηση όλων των αεραθλητών, με σκοπό την προαγωγή της Ασφάλειας των Πτήσεων και την καλλιέργεια αεραθλητικής παιδείας.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ